Varstvo okolja

Trajna skrb za zdravo in varno delovno in življenjsko okolje ter vlaganje v sodobne, okolju prijazne tehnologije sta temeljna pogoja za stabilno in varno prihodnost, ki se kažeta tudi v naslednjih aktivnosti podjetja:
 

Razvoj zdravju in okolju prijaznih izdelkov

Proizvodnja podjetja JUB skoraj v celoti temelji na izdelkih na vodni osnovi, ki so prijazni za ljudi in okolje.

Varovanje voda

JUB je majhen porabnik pitne vode, kljub temu pa stremimo k zmanjšanju porabe vode na tono proizvedenega izdelka. Nastalo tehnološko odpadno vodo že več desetletij čistimo na kemijski in nato na biološki čistilni napravi.

Obvladovanje odpadkov

Bistvena za obvladovanje odpadkov sta preprečevanje njihovega nastajanja na izvoru in njihova ponovna uporaba v proizvodnji. Že vrsto let ločeno zbiramo odpadke, kar omogoča predajo odpadkov v predelavo ali energetsko izrabo, ki ima prednost pred odlaganjem.

Za embalažo, ki jo skupaj s svojimi izdelki pošiljamo na trg Republike Slovenije, je zagotovljeno predpisano ravnanje z odpadno embalažo, v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami).

Pogodbeno razmerje glede ravnanja z odpadno embalažo imamo v JUB-u urejeno s podjetjem Gorenje Surovina d.o.o..
 

Oddaja odpadne embalaže

Lastna proizvodnja energije

JUB že več desetletij proizvaja elektriko v treh malih hidroelektrarnah, s katerimi zadostimo skoraj četrtini potreb po elektriki v proizvodnji Videm in Dol.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

JUB se intenzivno vključuje v razvoj in ekološko delovanje lokalne skupnosti. Bili smo pobudnik gradnje skupne biološke čistilne naprave z občino Dol. Čistilna naprava Dol ima skupno zmogljivost 4000 populacijskih ekvivalentov in je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod Občine Dol (70 %) ter tehnoloških vod podjetja JUB (30 %).

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

Smo člani Zelenega omrežja Slovenije, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Sodelovanje v evropskih projektih

V podjetju JUB smo že leta 1999 pristopili v Program odgovornega ravnanja (Responsible care) ter tako povečali skrb za zdravje, varnost in okolje, dodatno spodbudili zaposlene k nenehnemu izboljševanju in izboljšali komunikacijo znotraj in zunaj kemijske industrije, kar že vrsto let dokazujemo s certifikatom in logom POR. JUB je tudi partner v kampanji za Evropo trajnostne energije. Evropa trajnostne energije je pobuda Evropske komisije v okviru programa Inteligentna energija Evropa (2003–2006), ki bo prispeval k doseganju ciljev energetske politike Evropske unije na področjih obnovljivih virov energije, energijske učinkovitosti, čistega prevoza in alternativnih goriv. Z razvojnim projektom novega Tehnološko razvojnega centra v Dolu pri Ljubljani, ki je že po sami zasnovi pomemben prispevek k razvoju energetsko obnovljivih in varčnih sistemov, je tudi JUB v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani postal partner za Evropo trajnostne energije 2005–2008.

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si