Politika in standardi

Kupcem nudimo edinstvene in celovite rešitve usmerjene v trajnostno ter varno gradnjo, energetsko varčnost in okoljsko odgovornost. V Skupini JUB se zavedamo, da je skrb za zdravo in varno delovno ter življenjsko okolje eden izmed temeljnih pogojev za razvoj skupine in povečuje zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov ter ugled skupine v javnosti. Delujemo družbeno odgovorno in se na različnih trgih prilagajamo kulturi trga in zahtevam o kakovosti izdelka.

Zavezujemo se k izpolnjevanju zakonskih zahtev in vseh ostalih za naše delovanje prepoznanih pomembnih zahtev zainteresiranih strani z namenom zagotavljanja visoke kakovosti vseh funkcij podjetja na evropskem nivoju in stremimo k nenehnemu izboljševanju našega delovanja.

Razvijamo inovativne, energijsko varčne ter okolju in uporabniku prijazne izdelke. Tudi v prihodnje bomo usmerjeni v razvoj izdelkov, sistemov in tehnologij z višjo dodano vrednostjo pri čemer bomo spoštovali interne in mednarodne standarde ter dobre prakse.

Politika stalnega posodabljanja, avtomatizacije in humanizacije proizvodnje bo še naprej lastna podjetju. Politika investiranja temelji na premišljenih odločitvah na podlagi ekonomske upravičenosti in uvaja varne, ekološko prijazne in energetsko učinkovite postopke.

Pri uresničevanju teh usmeritev nas vodi integriran sistem vodenja s pridobljenimi certifikati standardov.

Sodelovanje v evropskih projektih in partnerstva

V podjetju JUB smo že leta 1999 pristopili v Program odgovornega ravnanja (Responsible care) ter tako povečali skrb za zdravje, varnost in okolje, dodatno spodbudili zaposlene k nenehnemu izboljševanju in izboljšali komunikacijo znotraj in zunaj kemijske industrije, kar že vrsto let dokazujemo s certifikatom in logom POR. JUB je tudi partner v kampanji za Evropo trajnostne energije. Evropa trajnostne energije je pobuda Evropske komisije v okviru programa Inteligentna energija Evropa (2003–2006), ki bo prispeval k doseganju ciljev energetske politike Evropske unije na področjih obnovljivih virov energije, energijske učinkovitosti, čistega prevoza in alternativnih goriv. Z razvojnim projektom novega Tehnološko razvojnega centra v Dolu pri Ljubljani, ki je že po sami zasnovi pomemben prispevek k razvoju energetsko obnovljivih in varčnih sistemov, je tudi JUB v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani postal partner za Evropo trajnostne energije 2005–2008.

Zeleno omrežje

Smo člani Zelenega omrežja Slovenije, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Obvladovanje odpadkov

Bistvena za obvladovanje odpadkov sta preprečevanje njihovega nastajanja na izvoru in njihova ponovna uporaba v proizvodnji. Že vrsto let ločeno zbiramo odpadke, kar omogoča predajo odpadkov v predelavo ali energetsko izrabo, ki ima prednost pred odlaganjem. Za embalažo, ki jo skupaj s svojimi izdelki pošiljamo na trg Republike Slovenije, je zagotovljeno predpisano ravnanje z odpadno embalažo, v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21 z vsemi spremembami in dopolnitvami). Pogodbeno razmerje glede ravnanja z odpadno embalažo imamo v JUB-u urejeno s podjetjem SLOPAK d.o.o.

Kakovost

Nenehno skrbimo za kakovost, kar dokazuje tudi podeljen status Zlata odličnost, kot simbol ocene bonitetne odličnosti AAA.